Användar-och betalningsvillkor

Moodheros användar- och betalningsvillkor

Följande är användar- och betalningsvillkor för online-kurser som är utgivna av Moodhero. Moodhero erbjuder självstudiekurser som tillhandahålls av Moodhero AB, organisationsnummer 559238-6188.

Mailkonversation vid köp av premiumkurs
Köp av premiumkurs innebär att du som kund ger ditt samtycke till att coachning sker via e-post. Med coachning avses inte terapi eller terapeutiskt stöd. Genom ditt samtycke till coachning via e-post ges Moodhero rätt att besvara dina frågor på det sätt Moodhero finner lämpligt. Samtycke innebär att Moodhero får inkludera innehåll som kan uppfattas som känslig/privat i sina svar. Moodhero kommer aldrig medvetet sprida information om en kund eller annan information som i förtroende har lämnats av en kund. Moodhero lämnar ingen garanti mot att information om kund eller annan information som i förtroende har lämnats av en kund kan komma andra till del genom intrång. För att undvika att information som avser coachning sprids kommer skickade e-postmeddelanden avseende coachning raderas 24 timmar efter att e-postmeddelandet har skickats.

Kursavgift
För betalkurserna så avläggs kursavgiften i samband med bokning. För  aktuella kursavgifter se hemsidan, www.moodhero.se.

Leverans
Kursen levereras digitalt via en online-plattform. Om inget annat anges vid köp så har du tillgång till kursen i 183 dagar från och med att kursen har levererats. Du kommer i samband med köp av en kurs att få skapa ett konto för att få tillgång till den kurs du har valt. När du har skapat ett konto kommer du att få direkt tillgång till de olika modulerna. Kursen du har valt finner du i ”Mina kurser” när du är inloggad på ditt konto. Vid köp av premiumkurs ingår coachning. Med coachning avses svar på frågor via e-post. Köp av premiumkurs innebär att du som kund godkänner att coachning sker via e-post, även om det innebär att e-postmeddelandet som skickas till dig kan komma att innehålla känslig/privat information.

Licens och copyright
Vid erläggande av kursavgift erhålls rätten (licens) att använda online-plattformen. Licensen innebär en rätt att ta del av och ladda ner materialet från online-plattformen. Din licens är personlig. Du förbinder dig att inte, vare sig helt eller delvis, kopiera kursen eller annat av Moodhero ABs innehåll i Tjänsten samt att inte på något sätt åsidosätta de tekniska begränsningar som är avsedda att begränsa möjligheten att kopiera innehåll i Tjänsten eller sprida vidare kurserna eller annat av innehållet i Tjänsten genom exempelvis försäljning, kopiering, utlåning eller uthyrning, inte ens för eget bruk. Du får inte heller på annat sätt använda Tjänsten på ett sätt som strider mot dessa användarvillkor eller för något olagligt ändamål. Inte heller får du uppmuntra någon annan till sådan användning som strider mot lag eller dessa användarvillkor. Du ansvarar för att den mejladress du angivit är riktig och aktuell eftersom huvuddelen av kommunikationen rörande din användning av Tjänsten och dina köp kommer ske via mejl.

Allt innehåll som tillhandahålls genom Tjänsten ägs av
Moodhero AB och skyddas av upphovsrätt. Genom att köpa en kurs i Tjänsten erhåller du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad licens till kursen i enlighet med dessa användarvillkor. Dessa användarvillkor innebär inte att äganderätten eller andra immateriella rättigheter till innehållet
på Tjänsten överlåts till dig eller någon annan. Tjänsten är endast för privat bruk och får inte användas för något kommersiellt eller offentligt ändamål.

Om du misstänker att otillåten användning sker av ditt användarkonto ska du genast meddela Moodhero detta, samt ändra ditt lösenord. Du svarar själv för all skada som orsakas av att du gett någon annan tillgång till Tjänsten via ditt användarkonto. Moodhero AB har rätt att omedelbart spärra din tillgång till Tjänsten för det fall Moodhero AB har anledning att
misstänka att ditt konto missbrukas.

Du äger inte rätt att till annan överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor, varken helt eller delvis, utan Moodhero ABs samtycke.

Då Moodheros kurser är självstudiekurser är licenshållarna själva ansvariga för att följa och ta del av kursens olika moduler. Licensen börjar när betalning avläggs.

Filskydd
All kopiering och otillbörlig vidarespridning av kurser och annat innehåll på Tjänsten är förbjuden. Du är själv ansvarig för att sådant material inte sprids vidare till andra enligt vad som föreskrivits i punkten ovan. Brott mot Moodhero AB. upphovsrätt (t.ex. kopiering och spridning av material som omfattas av Tjänsten) är förenat med vite om minst 50 000 kr per tillfälle och kommer att polisanmälas.

Avbokning eller pengarna tillbaka
Du har rätt att ångra ditt köp och erhålla full återbetalning inom fjorton (14) dagar från det att du betalat för en kurs och därmed har möjlighet att påbörja streaming av kursen. Om du påbörjar streaming av kursen under ångerfristen accepterar du dock att: (i) du samtycker till att innehållet i kursen levereras under ångerfristen, och (ii) din ångerrätt anses vara förverkad i förhållande till kursen, som ett resultat av att leveransen påbörjas, vilket innebär att du inte kommer att kunna ångra ditt
köp även om ångerfristen inte har löpt ut.

För att utnyttja ångerfristen ska du innan ångerfristen gått ut kontakta kundtjänst via mail [email protected]. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en ångerblankett som kan användas för att utnyttja din ångerrätt (du är dock inte tvungen att använda denna
ångerblankett). På Konsumentverkets hemsida finns även mer information om ångerrätt tillgängligt.

Reservation för ändringar
Vi reserverar oss för ändringar beträffande innehåll om vi gör bedömningen att en modifikation av innehållet skulle vara fördelaktigt för licenshållarna. Vi förbehåller oss också rätten att ställa in kursen vid extrema omständigheter. Om kursen ställs in sker utbetalning av kursavgiften till samtliga kursdeltagare.

Inga garantier
Moodhero AB kan inte garantera att kursen kommer att hjälpa dig. Psykisk hälsa är ett komplext ämne som påverkas av biologiska och medicinska faktorer, din kost, dina motionsvanor, dina återhämtningsvanor relationella faktorer och sociokulturella faktorer. På grund av ämnets komplexitet kan någon av ovanstående faktorer leda till att önskat resultat inte uppnås –
varför Moodhero AB ej kan ge några garantier.

Ansvar
Moodhero AB och Moodheros kurser behandlar inte sjukdomstillstånd som har en medicinsk eller biologisk uppkomst. Vi kan därför inte heller hjälpa till med frågor kring specifika mediciner eller andra fysiska symtom. Vi uppmanar därför alla som vill eller tycker att det känns nödvändigt, att
söka medicinsk hjälp utanför kursen.

Moodhero AB tar inte ansvar för medicinska tillstånd, psykiatrisk problematik eller andra problem eller utredningar – det är upp till licenshållaren själv att avgöra om de kan delta i Moodheros kurser vid givet tillfälle, eller om mer hjälp behövs innan, eller under kursens gång. Moodhero ABs vanliga kurser är självstudiekurser och Moodhero har då inga möjligheter att följa upp en enskild individs mående. Moodhero kan inte ge terapeutisk hjälp eller stödinsatser och kan därmed inte bistå med hjälp om du mår dåligt till följd av själva kursen eller dess innehåll.
Moodhero ABs premiumkurser är självstudiekurser med rätt att få coachning via e-post. Coachning utgör inte terapi eller terapeutiskt stöd. Coachning ersätter inte terapi eller terapeutiskt stöd.Moodheros produkter är inte en ersättning för terapi eller enskild rådgivning.

Tillämplig lagstiftning
Dessa användarvillkor ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. Dessa villkor begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt. Skulle någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsens ogiltighet inte på något sätt påverka möjligheten att verkställa övriga bestämmelser i dessa
användarvillkor och tillämpningen av den bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, under förutsättning att dessa användarvillkor inte som en konsekvens blir oskäligt obalanserade. Om en tvist uppstår mellan Moodhero AB och dig ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol med Kalmar tingsrätt som prioriterad tingsrätt. I egenskap av
konsument har du möjlighet att välja att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten. Allmänna reklamationsnämnden har följande kontaktuppgifter:

hemsida: www.arn.se, mejl: [email protected], postadress: Box 174,
101 23 Stockholm.

Senast uppdaterad: 2020-03-15.

ÄNDRINGAR
Tillägg: Vid köp av en premiumkurs ingår tre coachningtillfällen via mail. I samband med köp av premiumkurs så godkänner du att coachning och feedback som du ber om sker via mail.

Moodhero AB


Hur ändra redan befintlig textstycke? Moodhero ABs kurser är självstudiekurser och vi har därför inga möjligheter att följa upp en enskild individs mående. Vi kan inte heller ge terapeutisk hjälp eller stödinsatser och kan därmed inte bistå med hjälp om du mår dåligt till följd av själva kursen eller dess innehåll. Moodheros produkter är inte en ersättning för terapi eller enskild rådgivning.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.